REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

1 Rekisterin nimi

Tämä on Keski-Suomen Yksityiset Päivähoitajat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.4.2019.

 

2 Rekisterinpitäjä

Keski -Suomen Yksityiset Päivähoitajat ry.

2.1Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sihteeri Helena Matikainen

keskisuomenyph@gmail.com

2.2 Rekisteröidyt

Yhdistyksen rivijäsenet, hallituksen jäsenet, kannatusjäsenet, kunniajäsenet

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

 

4 Rekisterin tietosisältö

  • Jäsenen yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Muut jäsenen ilmoittamat jäsenasioiden hoitamiseen liittyvät tiedot 

 

5 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan rekisteröidyn (jäsenen) omalla ilmoituksella.

 

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä (sihteeri, rahastonhoitaja, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja).

 

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.


9 Tietojen käsittelyn kesto

Jäsenrekisterissä olevia tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

 

10 Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä jäsenillä on tietoihinsa liittyvä

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Tietojen tarkistuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

 

11 Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa 2 (kaksi) ilmoitetulle yhteyshenkilölle tai yhdistyksen puheenjohtajalle.

 

12 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Lisäksi

Mikäli yhdistys muuttaa tätä selostetta, muutokset kirjataan näkyville selosteen alkuun päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme asiasta myös muilla tavoin, kuten jäsentiedotteessa, tai laittamalla jäsensivuille asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.

 

Keski-Suomen Yksityiset Päivähoitajat ry

Jyväskylässä 14.4.2019